Jordanów, dnia 4 październik 2019 r.

MIASTO JORDANÓW

Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa

Rynek 1

34-240  Jordanów

tel.:   0 18 26 91 700

faks: 0 18 26 91 719

IRG.271.1.8.2019

 

 

INFORMACJA  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:  „Roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy drogi powiatowej lub gminnej w ramach  Funduszu Dróg Samorządowych”

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2019 r. poz. 1843),  Miasto Jordanów zawiadamia:

  1. Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

 

Oferta nr 2

 

DROGBUD Sobaniak  Sp. z o.o.                                                              

Zawoja 1970

34-222 Zawoja

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

 

  1. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny oferty:

 

Oferta nr 1

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego

Machnik Sp. z o.o.

33-380 Krynica – Zdrój

Mochnaczka Wyżna 118

 

Liczba przyznanych punktów w kryterium:

  1. Cena - 48,43 
  2. Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40,00

Łączna liczba przyznanych punktów – 88,43

 

Oferta nr 2

 

DROGBUD Sobaniak  Sp. z o.o.                                                              

Zawoja 1970

34-222 Zawoja

 

Liczba przyznanych punktów w kryterium:

  1. Cena - 60,00
  2. Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia –40,00

Łączna liczba przyznanych punktów – 100,00

 

 

III. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Z postępowanie nie został wykluczony żaden Wykonawca.

  1. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone.

 

W postępowaniu nie złożono oferty podlegającej odrzuceniu.

 

  1. V. Umowa zostanie zawarta na podstawie 94 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.2019 r. poz. 1843).