logotyp UE

Uwaga zmiana ogłoszenia oraz terminu składania i otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 610221-N-2019 z dnia 2019-10-16 r.

 1. Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa: Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta Jordanów” z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr
 2. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 3. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
 4. Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
 5. Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak
 6. Nazwa projektu lub programu: Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta Jordanów” z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr
 7. O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie
 2. Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie
 3. Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie
 4. NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa, krajowy numer identyfikacyjny 52399100000000, ul. Rynek 1 , 34-240 Jordanów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 26 91 700, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 18 26 91 719. Adres strony internetowej (URL): https://jordanow.pl, https://bip.malopolska.pl/umjordanow
 5. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 6. KOMUNIKACJA:
  1. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): https://jordanow.pl, https://bip.malopolska.pl/umjordanow
  2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://jordanow.pl, https://bip.malopolska.pl/umjordanow

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta Jordanów” z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr
 2. Numer referencyjny: IRG.271.1.9.2019
 3. Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie
 4. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
 5. Zamówienie podzielone jest na części: Nie
 6. Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w formule „zaprojektuj i wybuduj” realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania pn.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta Jordanów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr., na warunkach szczegółowo opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej, po uzgodnionym terminie z Zamawiającym. UWAGA: Wszystkie działki stanowiące teren inwestycji stanowią zwarty ogrodzony teren istniejącej oczyszczalni ścieków w obrębie, którego realizowany jest – z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projekt w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona Środowiska Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR, w ramach RPO WM 2014-2020 – pt. „Gospodarka wodno- kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” – w formule zaprojektuj i wybuduj . UWAGA: Dokumentacja projektowa winna być przekazana Zamawiającemu w formie papierowej oraz elektronicznej - na nośniku CD bądź DVD - umożliwiającej wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji papierowej. Dokumentacja powinna być wykonana w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami. Wykonawca po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę/ skutecznego zgłoszenia robót przedkłada dokumentację zamawiającemu i za pisemnym potwierdzeniem rozpoczyna etap realizacji robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację i dokonane w imieniu Zamawiającego zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót.
  2. Zadanie winno być zrealizowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w SIWZ oraz z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedmiotu zamówienia.
  3. PFU nie określa szczegółowo zakresu robót - a przedmiar jest szacunkowy.
  4. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wskazuje, że wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę, osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. Koszty bezpośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli pracowników fizycznych wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z poźn.zm.) Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami budowlanymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do spowodowania kontroli zatrudnienia przez Państwową Inspekcję Pracy na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia celem sprawdzenia spełnienia ww. warunku. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podst. Umowy o pracę osób wykonujących czynności określonych powyżej – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących na dzień zawarcia niniejszej umowy), za każdą osobę w stosunku do której stwierdzono niedopełnienie obowiązku zatrudnienia na podst. Umowy o pracę,
  5. Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia objęty zakresem zamówienia na warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach Umownych, tj.: na materiały i robociznę na okres nie krótszy niż 60 miesięcy – okres gwarancji będzie oceniany w kryterium oceny oferty.
  6. Wykonawca będzie wykonywał roboty na terenie czynnego oraz będącego w realizowanej rozbudowie obiektu – ogrodzony teren oczyszczalni ścieków.
 7. Główny kod CPV: 45000000-7
 8. Dodatkowe kody CPV: 71220000-6, 71240000-2, 45111200-0, 45111291-4, 45200000-9, 45311000-0, 45330000-9
 9. Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 10. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
 11. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-09-30

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje wymagań minimalnych w tym zakresie
  2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna: Określenie warunków: Zamawiający ustala szczegółowy warunek udziału w Postępowaniu. Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie co najmniej 500 000,00 zł ( pięćset tysięcy złotych 00/100) .
  3. Zdolność techniczna lub zawodowa: Określenie warunków: Zamawiający ustala szczegółowy warunek udziału w Postępowaniu. i. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował należycie (to jest zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył): a) minimum 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu wiaty o konstrukcji stalowej i o powierzchni co najmniej 150 m2 (w odniesieniu do każdej z robót budowlanych) b) minimum 1 projekt dotyczący przedmiotu zamówienia – tj. wiaty o konstrukcji stalowej i powierzchni co najmniej 150 m2 oraz załączyć dowody (min. 2 dowody dla robót i min 1 dla projektu) określające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie. ii. Wykonawca musi dysponować zespołem osób posiadających kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, w skład którego wchodzi : - jedna osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi z doświadczeniem na tym stanowisku, która wykaże się kierowaniem co najmniej 2 robotami budowlanymi polegającymi na wykonaniu wiat o konstrukcji stalowej i powierzchni co najmniej 150 m2 (każda robota); - jedna osoba, która pełnić będzie funkcje projektanta posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej -, z doświadczeniem, który wykaże się minimum 1 wykonanym projektem dotyczącym przedmiotu zamówienia – tj. wiaty o wielkości nie mniejszej niż wiata o konstrukcji stalowej i powierzchni co najmniej 150 m2. Osoby te winny być wpisana na listę członków właściwej regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa.
  4. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
 2. PODSTAWY WYKLUCZENIA
  1. Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
 3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
  1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak
  2. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie
 4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
  1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy;
  2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  3. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu w uiszczeniu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności
  4. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
 5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
  1. W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
   1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – potwierdzający realizację minimum 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu wiaty o konstrukcji stalowej o powierzchni co najmniej 150 m2 (w odniesieniu do każdej z robót budowlanych)oraz realizację minimum 1 projektu dotyczącego wiaty o konstrukcji stalowej o powierzchni co najmniej 150 m2. Celem potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca do wykazu zobowiązany jest załączyć -dowody (min. 2 dowody) określające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (załącznik nr 5 do SIWZ)oraz -dowód realizacji co najmniej 1 projektu wykonania wiaty wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (załącznik nr 5 do SIWZ); Dowodami określającymi czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, (co należy rozumieć jako roboty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone), są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
   2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w szczególności jednej osoby, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi z min. 3 letnim doświadczeniem na tym stanowisku, która wykaże się kierowaniem minimum 2 robotami budowlanymi polegającymi na wykonaniu wiaty o konstrukcji stalowej o powierzchni co najmniej 150 m2 - każda robota budowlana oraz jednej osoby, która pełnić będzie funkcje projektanta posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, który wykaże się minimum 1 wykonanym projektem dotyczącym przedmiotu zamówienia – tj. wiaty o wielkości nie mniejszej niż wiata o konstrukcji stalowej i powierzchni co najmniej 150 m2 (załącznik nr 6 do SIWZ). Osoby te winny być wpisane na listę członków właściwej regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
    • Projektantem w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania,
    • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej , posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót (od rozpoczęcia do zakończenia inwestycji) na co najmniej 1 inwestycji związanej z budową wiaty o konstrukcji stalowej i powierzchni co najmniej 150 m2 . Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U.2018 poz.2272 z pożn.zm.)przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
   3. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 złotych.
   4. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
   5. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu w uiszczeniu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności
   6. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 7. INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
  1. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
   1. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ( Załącznik nr 3 do SIWZ).
   2. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ( Załącznik nr 4 do SIWZ)
   3. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) - wg załącznika Nr 1 do SIWZ.
   4. Dowód wniesienia wadium,
   5. Formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ,
   6. Oświadczenie, że zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wykonawca lub podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę, osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, zgodnie z zapisem SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

 1. OPIS
  1. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  2. Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
  3. Informacja na temat wadium
   1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
   2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
   3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
    1. pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Urząd Miasta Jordanowa BS JORDANÓW nr konta 86 87990001 0000 0000 8859 0024 z adnotacją „WADIUM: Przetarg – budowa PSZOK”. Zamawiający zwraca uwagę, że za skuteczne wniesione wadium uznaje się zaksięgowane kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego
    2. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
    3. gwarancjach bankowych,
    4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
    5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.310).
   1. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ma ona zawierać zapis o nieodwołalnym, bezwarunkowym spełnieniu świadczenia przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta (Zamawiającego).
   2. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonego w języku obcym, Zamawiający żąda, aby do oferty zostało złożone jego tłumaczenie.
   3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictwa lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
   4. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
    1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
    2. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
    3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
   1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
   2. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
   3. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
   4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia dokonania przelewu bankowego. Wadium będzie skutecznie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego w oznaczonym terminie, tj. gdy znajdzie się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
   5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna oryginał dokumentu należy złożyć w kasie Zamawiającego: Urząd Miasta Jordanowa, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 1, pokój nr 3, a kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dołączyć do oferty.
  4. Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
  5. Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
  6. Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
 2. KRYTERIA OCENY OFERT
  1. Kryteria
   1. Kryteria Znaczenie
   2. Cena 60,00
   3. Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości 40,00
  2. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
 3. ZMIANA UMOWY
  1. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  2. Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
   1. Na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie:
    1. zmiany zostały przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
    2. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
     1. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
     2. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
     3. zartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
    3. zostały spełnione łącznie następujące warunki: a)konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b)wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
    4. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
     1. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1,
     2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
     3. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;
    5. zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp;
    6. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
   2. Zmiany umowne dotyczą również sytuacji:
    1. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie , których nie będzie można usunąć w inny sposób , a zmiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony ,
    2. jeżeli nastąpi zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy wraz z ograniczeniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia .
    3. jeżeli nastąpi zwiększenie zakresu przedmiotu umowy wraz ze wzrostem należnego Wykonawcy wynagrodzenia,
    4. wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy , jeżeli ze względu na konieczność wykonania zamówień dodatkowych niemożliwych wcześniej do przewidzenia , niemożliwe będzie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji prac podstawowych określonego w umowie,
    5. wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli ze względu na konieczność zwiększenia zakresów rzeczowych elementów robót ujętych w Kosztorysie ofertowym( popartych pisemnym uzasadnieniem Inspektora Nadzoru i zaakceptowanych przez zamawiającego) nie możliwe będzie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji umowy.
    6. wydłużenie czasu trwania procedur po stronie Zamawiającego poza terminy określone w umowie, a w przypadku procedur nie uregulowanych tamże terminami lub zapisami niemniejszej umowy- po przekroczeniu 21 dni na uzgodnienie.
    7. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym kodeksie postepowania administracyjnego,
    8. wystąpi konieczność robót dodatkowych lub zamiennych mających wpływ na termin realizacji zadania podstawowego,
    9. zmiany przepisów prawa istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji umowy
    10. wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych rozumianych jako : ciągłe opady deszczu lub śniegu oraz wysokich temperatur dłuższych niż 10dni, uniemożliwiających realizacje robót zgodnie z przyjętą technologią - w zakresie terminu realizacji umowy,
    11. z powodu zaistnienia po zawarciu umowy przypadku :”siły wyższej „, przez którą rozumieć się będzie zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od stron , którego strony nie mogły przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności i zaistnienia konieczności wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy na skutek zaistnienia „ siły wyższej”. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne , zamieszki strajki , ataki terrorystyczne. O interpretacji zdarzenia „ siły wyższej” i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót z tego powodu, będzie decydował zamawiający w trakcie realizacji robót , po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy.
    12. z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej,
    13. jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu stron,
    14. na wniosek Wykonawcy , za zgodą Zamawiającego w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonywania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku gdy, proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego , jakie przewiduje projekt a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonane roboty,
    15. zmianach osobowych – zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ, w przypadku kierownika budowy wskazana osoba musi legitymować się doświadczeniem nie mniejszym , niż osoba wskazana w ofercie oraz Zamawiający wymaga zatrudnienia jej przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
    16. zmianie podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie , na zasadach określonych w ar.22 a ust.1 ustawy Pzp. , w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu- w przypadku akceptacji przez zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
    17. rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie , na zasadach określonych w art.22 a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu- w przypadku wykazania zamawiającemu , iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stosunku nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
   3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien poinformować zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy.
   4. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
    1. zmiany stawki podatku od towarów i usług,
    2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
    3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na zasadach i w sposób określony w ust. 3 pkt.1 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
     1. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 4 lit. a), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
     2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. a), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
     3. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 4 lit. b) lub c), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
     4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących Usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
     5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników Świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
     6. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 4, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
     7. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 4 lit. b) lub c), jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. b) 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. c).
     8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit.c), jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w pkt 7 ppkt. 2.
     9. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w pkt. 6, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
     10. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 6. W takim przypadku przepisy pkt. 7 - 9 oraz 11 stosuje się odpowiednio.
     11. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
 4. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  1. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-04, godzina: 12:00,
  2. Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
  3. Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > PL
  4. Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

Załączniki do pobrania


Odpowiedzi na zapytania:

Jordanów, dnia 28.10.2019r.

Wykonawcy w postępowaniu

Nr IRG.271.1.9.2019

dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie pn.: Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta Jordanów” z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr.

W odpowiedzi na pytania do treści SIWZ przesłane e-mailem w dniu 25.10.2019 r. przez Wykonawcę, Zamawiający działający na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp, udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

„Czy brama przesuwna ma być wyposażona w napęd automatyczny?”

Odpowiedź na pytanie nr 1

W Programie Funkcjonalno-Użytkowym (załącznik nr 9 do SIWZ)  podano: „brama przesuwna lub dwudzielna”. Nie został uwzględniony mechanizm w części opisowej, jednak przy zastosowaniu bramy przesuwnej należy taki mechanizm uwzględnić.

Pytanie nr 2

„Czy dla projektowanej wiaty należy przewidzieć zabudowę ścian? Jeżeli

"Tak" prosimy o dokładny opis tego elementu wiaty.”

Odpowiedź na pytanie nr 2

 Wiata ma przewidziane tylko słupy nośne. Nie uwzględniono zabudowywania żadnej ze ścian.

Pytanie nr 3

„Czy w wycenie należy uwzględni wyposażenie wiaty w kontenery? Jeżeli "Tak"

prosimy o dokładny opis wyposażenia.”

Odpowiedź na pytanie nr 3

W wycenie nie należy uwzględnić wyposażenia wiaty w kontenery.


 

Ogłoszenie nr 540234178-N-2019 z dnia 31-10-2019 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 610221-N-2019 Data: 16/10/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa, Krajowy numer identyfikacyjny 52399100000000, ul. Rynek  1, 34-240  Jordanów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 26 91 700, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 18 26 91 719.

Adres strony internetowej (url): https://jordanow.pl, https://bip.malopolska.pl/umjordanow

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Numer sekcji: IV Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-04, godzina: 12:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-06, godzina: 12:00,


Jordanów, dnia 31.10.2019r.

Wykonawcy w postępowaniu

Nr IRG.271.1.10.2019

dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie pn.: Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta Jordanów” z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr.

Zamawiający działający na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp, dokonuje zmiany polegającej na modyfikacji omyłkowo wprowadzonej treści w punkcie 2 b) Rozdziału XIII SIWZ( Ocena ofert)

Jest:

„2. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

a)Cena brutto - 60%

b)Kryterium środowiskowe – emisja spalin - 40%”

Powinno Być

„2. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

a) Cena brutto - 60%

b) Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości - 40%”

W związku  z dokonaną modyfikacją SIWZ oraz treścią art. 12 a ust. 2 Ustawy Pzp  zmienia się termin składania  ofert, wobec czego:

Rozdział 10 XI Miejsce Oraz Termin Składania I Otwarcia Ofert punkt 1 i 3 otrzymuje brzmienie:

„1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Jordanowa, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 1, pokój nr 6 (sekretariat), do dnia 06.11.2019 r. do godz. 12:00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego. Ofertę składa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051 i 1495), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.(…)

3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Jordanowa, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 1, pok. nr 10 (sala obrad)., w dniu 06.11.2019 r. do godz. 12:30.”

Rozdział 9.Opis Sposobu Przygotowania Oferty, pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9.Ofertę, należy umieścić w jednym nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym:

Urząd Miasta Jordanowa Rynek 1,  34-240  Jordanów

Przetarg nieograniczony – znak sprawy: IRG.271.1.9.2019

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta Jordanów” z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr.

OFERTA

Nie otwierać przed dniem: 06.11.2019 r., godz. 12:30.

oraz opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy”

Pozostałe zapisy SIWZ i załączników nie ulegają zmianie.

Jednocześnie informuję, że ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych   oraz stronie https://jordanow.pl  i   https://bip.malopolska.pl/umjordanow  w dniu dzisiejszym.