1. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 2. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
 3. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
 4. Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
 5. Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 594441-N-2019
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa, Krajowy numer identyfikacyjny 52399100000000, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 26 91 700, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 18 26 91 719. Adres strony internetowej (url): https://jordanow.pl, https://bip.malopolska.pl/umjordanow
 2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa drogi gminnej w km 0+000-0+089 i w km 0+000-0+118,50 na działkach nr ewid.5878 i 5876 w miejscowości Jordanów, Miasto Jordanów” Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): IRG.271.1.8.2019
 2. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy drogi powiatowej lub gminnej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, obejmujące zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w km 0+000-0+089 i w km 0+000-0+118,50 na działkach nr ewid.5878 i 5876 w miejscowości Jordanów, Miasto Jordanów”, obejmująca: - na działce nr 5878, odcinek A-B: - wymianę wyeksploatowanej nawierzchni jezdni z asfaltu lanego na nawierzchnię z asfalto-betonu od strony południowo-zachodniej Rynku na całej długości działki nr 5878, likwidację „przełomów”, tj. ułożenie nawierzchni z asfaltobetonu: warstwy wyrównawczej o średniej grubości 4 cm wzmocnionej siatką stalową i warstwy ścieralnej o średniej grubości 5cm na całej szerokości jezdni tj. 17,00 m. - wymianę krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm po jednej stronie w nawiązaniu wysokościowym do poziomu wymienionej nawierzchni jezdni i przełożenie istniejącej nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej do poziomu górnej powierzchni krawężników, na średniej szerokości 1,00 m. - odnowienie oznakowania poziomego i pionowego. - na działce nr 5876, odcinek C-D: - wymianę wyeksploatowanej nawierzchni jezdni z asfaltu lanego na nawierzchnię z asfalto-betonu od strony południowo-wschodniej Rynku na całej długości działki nr 5876, likwidację „przełomów”, tj. ułożenie nawierzchni z asfaltobetonu: warstwy wyrównawczej o średniej grubości 4 cm wzmocnionej siatką stalową i warstwy ścieralnej o średniej grubości 5cm na całej szerokości jezdni tj. 13,00 m. - wymianę krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm po jednej stronie w nawiązaniu wysokościowym do poziomu wymienionej j nawierzchni jezdni i przełożenie istniejącej nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej do poziomu górnej powierzchni krawężników, na średniej szerokości 1,00 m. - udrożnienie odcinka kanalizacji deszczowej – na dł. ok. 65,00. - odnowienie oznakowania poziomego i pionowego.
 4. Informacja o częściach zamówienia:Zamówienie było podzielone na części: nie
 5. Główny Kod CPV: 45233000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony
 2. Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 1. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/10/2019
 2. Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 535253.09
 3. INFORMACJE O OFERTACH
  1. Liczba otrzymanych ofert: 2 w tym:
  2. liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
  3. liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
  4. liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
  5. liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
 4. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
 5. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
  1. Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
  2. Nazwa wykonawcy:
   1. DROGBUD SOBANIAK Sp. z o.o.
    Email wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Adres pocztowy: Zawoja 1970
    Kod pocztowy: 34-222
    Miejscowość: Zawoja
    Kraj/woj.: małopolskie
  3. Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
  4. Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
  5. Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nie
 6. INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
  1. Cena wybranej oferty/wartość umowy 479699.73
  2. Oferta z najniższą ceną/kosztem 479699.73
  3. Oferta z najwyższą ceną/kosztem 589460.51
 7. Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom tak
  1. Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 4920 zł brutto
 8. UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
  1. Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
  2. Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.