Jordanów, 06.11.2019r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy:postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie prac konserwatorskich dekoracji malarskich (XIX w.) w pomieszczeniach budynku dawnego Ratusza i Sądu Grodzkiego przy Rynku 2 w Jordanowie – ETAP I” (znak postępowania IRG.271.1.10.2019)

Zamawiający  podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.01.2014r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” zawiadamia, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu:

Konsorcjum firm:

DB Renowacje sp. z o.o. - Lider

ul. Ceglarska 25/49 a

30-362 Kraków

oraz

Piotr Dobrzański ABBAS - Partner

ul. Plac na Groblach 18/10

31-101 Kraków

Cena: 529 653,38 zł brutto.

Złożona przez ww. Wykonawcę oferta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ. Oferta tego wykonawcy jest najkorzystniejsza, bowiem uzyskała łączną punktację 100 pkt we wszystkich kryteriach oceny oferty przewidzianych w SIWZ.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu na podstawie kryteriów:

  1. Cena 60%
  2. Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia –40 %

Streszczenie oceny oferty

  1. Nazwa wykonawcy: Konsorcjum firm: DB Renowacje sp. z o.o. - Lider
    ul. Ceglarska 25/49 a30-362 Kraków oraz Piotr Dobrzański ABBAS - Partner
    ul. Plac na Groblach 18/10 31-101 Kraków
  2. Kryterium cena 60% (punkty): 60
  3. Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia : 40
  4. Suma punktów: 100

Informuję, że na podstawie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp może zostać zawarta w przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, jako że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła tylko jedna oferta.