Powiat suski wraz ze wszystkimi gminami powiatu realizuje program dofinansowania do utylizacji wyrobów zawierających azbest. Projekt  realizowany jest z pozyskanych przez Wydział Środowiska środków Unii Europejskiej w ramach działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, projekt pod nazwą „Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiska w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego – AZBEST”.

Dofinansowanie do zadania wynosi 78,7% kosztów ogółem.

W chwili podpisywania umowy należy przedstawić do wglądu dowód osobisty i informację o numerze działki z której usuwane będą odpady azbestowe. 

Właścicieli budynków zainteresowanych dofinansowaniem do utylizacji azbestu prosimy o zgłaszanie się do Wydziału Środowiska w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej celem podpisania stosownej umowy (należy znać nr ewidencyjny działki).

Po podpisaniu umowy:

  1. Wykonawca dostarczy opakowania typu BIG BAG służące do załadunku odpadów (eternit typu caro, płytki kwadratowe) w przypadku eternitu falistego lub dużych płyt należy umieści je na palecie.
  2. Po przygotowaniu odpadów do załadunku należy zgłosić gotowość odbioru Wykonawcy pod numerem telefonu wskazanym w umowie.
  3. Po odebraniu odpadów otrzymają Państwo wezwanie do zapłaty w wysokości 21,30 % kosztów zależnych od masy odebranych odpadów.
  4. W przypadku prac związanych z demontażem pod numerem telefonu wskazanym w umowie należy uzgodnić dogodny termin przeprowadzenia prac.

Zapraszamy do podpisywania umów.

Przystępując do usunięcia wyrobów azbestowych należy pamiętać m. in. o tym, że azbest jest niebezpieczny w przypadku emisji jego włókien do powietrza (które mogą przenosić się na znaczne odległości) jest przyczyną wielu groźnych chorób (mogą wystąpić nawet po okresie ekspozycji na pył azbestu mającej miejsce kilkadziesiąt lat wcześniej).

Dlatego też przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest należy m.in. stosować:

  • nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały okres pracy,
  • demontaż całych wyrobów bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam gdzie jest to technicznie możliwe
  • odspajanie wyrobów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze,
  • codzienne, staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokół z wykorzystaniem podciśnieniowego sprzętu odkurzającego z filtrami o dużej skuteczności, lub na mokro,
  • środki ochrony osobistej