Protokół z posiedzenia
I sesji  II kadencji Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa

(miejsce posiedzenia Sala obrad Urzędu Miasta)

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Porządek Obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na członka Miejskiej Rady Seniorów II kadencji przez Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta.
  4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza Rady.
  5. Wybór Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów.
  6. Wybór Wiceprzewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów.
  7. Wybór Sekretarza Miejskiej Rady Seniorów.
  8. Wolne wnioski, dyskusja.
  9. Zamknięcie sesji.

Ad 1.

Otwarcia pierwszego posiedzenia dokonał Pan Konrad Turchan – Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa. Przywitał wszystkich członków uczestników sesji, na podstawie listy obecności stwierdził ważność obrad. /Na 11 radnych - obecnych 10/

Ad. 2

Przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji po czym zaproponował przyjęcie porządku obrad. W wyniku głosowania 10 radnych było za przyjęciem porządku obrad w wyżej wymienionym brzmieniu.  

Ad 3.

Następnie Burmistrz Miasta Jordanowa wraz z Przewodniczącym Rady Miasta wręczyli Radnym zaświadczenia o wyborze na członka Miejskiej Rady Seniorów na kadencję 2020-2024, gratulując wyboru i życząc owocnej pracy.

Ad 4.

Prowadzący obrady zaproponował powołanie Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem będzie przeprowadzenie wyborów Prezydium Miejskiej Rady Seniorów. Do prac w Komisji zgłosiły się: Jadwiga Siepak, Jadwiga Frątczak-Mróz, Stanisława Mazur. Komisja Skrutacyjna została powołana
w głosowaniu jawnym 10 głosami za. Ukonstytuowała się w składzie: Przewodnicząca - Stanisława Mazur, członek - Jadwiga Frątczak-Mróz, członek - Jadwiga Siepak. Protokół z ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 2.

Ad 5.

W dalszej kolejności prowadzący sesje poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Seniorów. Zgłoszono kandydaturę Anny Czech. Kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie.  Radni 10 głosami za przegłosowali zamknięcie listy na funkcje przewodniczącego MRS.

Po wydrukowaniu kart do głosowania Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała zebranych o zasadach głosowania, następnie rozdała karty do głosowania. Przeprowadzono wybory tajne. Radni złożyli głosy w urnie, po czym Komisja Skrutacyjna przystąpiła do ich liczenia. Przewodnicząca Stanisława Mazur odczytała protokół z wyborów oddano 10 głosów. Anna Czech otrzymała – 10 głosów obejmując tym samym funkcję Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów.

Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Nowo wybranej Przewodniczącej gratulacje złożyły Burmistrz Miasta Jordanowa oraz Przewodniczący Rady Miasta.

Ad. 6

Od tego punktu prowadzenie obrad przejęła Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów, która poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady Seniorów. Zgłoszono jedną kandydaturę Stanisława Zembol, który wyraził zgodę na kandydowanie. Radni 10 głosami za przegłosowali zamknięcie listy na funkcje wiceprzewodniczącego MRS.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała zebranych o zasadach głosowania, następnie rozdała karty do głosowania. Przeprowadzono wybory tajne. Radni złożyli głosy w urnie, po czym Komisja Skrutacyjna przystąpiła do ich liczenia. Przewodnicząca Stanisława Mazur odczytała protokół z wyborów oddano 10 głosów. Stanisław Zembol – otrzymał 10 głosów obejmując tym samym funkcję wiceprzewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów.

Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Wybranemu Wiceprzewodniczącemu gratulacje złożył Burmistrz Miasta Jordanowa oraz Przewodniczący Rady Miasta.

Ad. 7

W kolejnym punkcie posiedzenia Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Sekretarza Miejskiej Rady Seniorów. Zgłoszono jedną kandydaturę Janiny Filipek. Kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie.  Radni 10 głosami za przegłosowali zamknięcie listy na funkcje sekretarza MRS.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała zebranych o zasadach głosowania, następnie rozdała karty do głosowania. Przeprowadzono wybory tajne. Radni złożyli głosy w urnie, po czym Komisja Skrutacyjna przystąpiła do ich liczenia. Przewodnicząca Stanisława Mazur odczytała protokół z wyborów oddano 10 głosów: jednogłośnie Janina Filipek została wybrana na Sekretarza Miejskiej Rady Seniorów.

Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru sekretarza Miejskiej Rady Seniorów stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Wybranej Sekretarz gratulacje złożył Burmistrz Miasta Jordanowa oraz Przewodniczący Rady Miasta.

Ad. 8

Głos zabrała Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów, podziękowała za zaufanie jakim została obdarzona. Wygłosiła krótkie oświadczenie, że podejmuje się wyzwań, które chcą realizować i dołoży wszelkich starań by działać, mając na uwadze interes seniorów.

Gratulacje dla nowo wybranego prezydium złożyła Przewodnicząca Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Maria Rapacz zapewniając o współpracy. Gratulacje także zostały przyjęte od Przewodniczącej Zarządu Osiedla Miasta Jordanowa Krystyny Kołat.

Burmistrz przedstawił informację o pozyskanych środkach na planowane działania inwestycyjne oraz omówił realizację bieżących działań. 

W dalszej części radni z pracownikiem Urzędu omawiali możliwość przekazywania bieżących informacji seniorom poprzez aplikację w urządzeniach mobilnych.

Seniorom została przedstawiona propozycja terminów oraz tematów warsztatów w zakresie projektu „Przestrzeń dla seniorów” z prośbą o wskazanie terminu i zgłoszenie się osób chętnych do prac
w grupach tematycznych. 

Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcia.

Ad.9

Na tym obrady zakończono.

Sekretarz Miejskiej Rady Seniorów Janina Filipek

Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów Anna Czech