PROTOKÓŁ z posiedzenia

III sesji  Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa

(odbyło się 22.03.2019 r. godz. 10:00 miejsce posiedzenia Sala obrad Urzędu Miasta)

Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów Pani Anna Czech przywitała zaproszonych gości oraz radnych, na podstawie listy obecności stwierdziła ważność obrad jak również zaproponowała przyjęcie porządku obrad w brzmieniu:

Porządek Obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Miejskiej Rady Seniorów na lata 2019-2020.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie Strategii Polityki Senioralnej Miasta Jordanowa na lata 2019-2024 i przedstawienie Radzie Miasta.
  7. Wolne wnioski, dyskusja.
  8. Zakończenie obrad Sesji.

Członkowie Rady nie zgłosili uwag do zaproponowanego porządku obrad, został przyjęty jednogłośnie.

Ad 3.

W głosowaniu przyjęto jednogłośnie protokół z poprzedniej sesji (8 głosów za , 3 osoby nieobecne).

Ad. 4. Przewodnicząca Rady przedstawiła następnie, informację z działalności w okresie międzysesyjnym:

W okresie od 20 grudnia 2018 r. do 21 marca 2019 r. Miejska Rada Seniorów zbierała się średnio 2 razy w miesiącu na zebraniach roboczych. Zapoznała się z Raportem z diagnozy sytuacji, potrzeb i potencjału osób starszych w Jordanowie, który powstał jako efekt projektu Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ZNAK z Krakowa pod nazwą „Aktywni seniorzy w akcji”, oraz z Projektem Strategii Polityki Senioralnej Miasta Jordanowa na lata 2019-2024. Projekt strategii składa się z dwóch części. W pierwszej pokazuje główne problemy i formułuje cele, które są odpowiedzią na te problemy. W drugiej proponuje konkretne działania. Cele skupiają się w trzech obszarach: Zdrowie, Mobilność i przyjazna przestrzeń, oraz Wiedza i informacja. Projekt ten był konsultowany z przedstawicielami wszystkich środowisk seniorskich w mieście pod koniec 2018 roku.

Na sesji MRS poddany został pod głosowanie projekt Uchwały Miejskiej Rady Seniorów w sprawie przyjęcia tej Strategii, oraz przedłożenia jej Burmistrzowi Miasta  a także Przewodniczącemu Rady Miasta.

MRS  opracowała Plan Pracy Miejskiej Rady Seniorów w latach 2019-2020. Zostały w nim ujęte wszystkie propozycje zgłaszane przez członków Rady Seniorów. Rada ujęła w nim działania w X obszarach. Plan pracy został zaakceptowany przez wszystkich członków Rady Seniorów i został przyjęty na obecnej Sesji.

Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów w imieniu „Prezydium” złożyła do Burmistrza Miasta wniosek w sprawie utworzenia tematycznej zakładki Miejskiej Rady Seniorów na oficjalnej stronie Urzędu Miasta. Inspektor ds. informatyki Urzędu Miasta, rozpoczął już prace związane z powyższym tematem. 

Dwóch członków MRS podjęło się prac nad utworzeniem i prowadzeniem kroniki Miejskiej Rady Seniorów.

Z inicjatywy przedstawiciela MRS podjęto działanie związane z nieodpłatnym opracowaniem LOGO.

„Prezydium” Rady Seniorów wzięło udział w spotkaniu zorganizowanym przez Burmistrza Miasta, z udziałem Dyrektora MOK oraz Kierownika ŚDS z przedstawicielami środowisk seniorów Miasta Jordanowa. Celem spotkania było omówienie działań by ponownie zintegrować tę grupę mieszkańców - seniorów, zwłaszcza gdy działalność Klubu pogodnego seniora na ul. Banacha została bardzo ograniczona z powodu zakończenia projektu, który finansował jego działalność. Powstał pomysł wspólnego wyjazdu seniorów do teatru, który mógłby sfinansować Urząd Miasta.

Przewodnicząca Rady Seniorów, która zaangażowała się w ten projekt, po konsultacji z dyrektorem MOK i Burmistrzem Miasta zasugerowała, by z wyjazdu do teatru na razie zrezygnować ze względu na duży koszt  oraz wątpliwy efekt integrujący seniorów. Propozycja MOK wyjazdu na przykład na kręgle, czy zorganizowania wspólnego ogniska byłaby lepszą formą wspólnego spędzenia czasu.

Powstały listy form zajęć,  w jakich seniorzy chcieliby wziąć udział, ale pokazują one raczej niechęć do wyjścia poza własny krąg.

Przedstawiciel Rady Seniorów brał udział w Sesjach Rady Miasta Jordanowa. Obecność na obradach Komisji ds. bezpieczeństwa miała na celu rozeznanie  Rady w działaniach podjętych przez poprzedniego Burmistrza i Radę Miasta w sprawie poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych na ul. 3 Maja – na tzw. Zakrętach oraz możliwych kolejnych działań, aby to bezpieczeństwo zwiększyć. 

Członkowie Miejskiej Rady Seniorów wzięli udział w spotkaniu z funkcjonariuszami policji z Komisariatu Policji w Jordanowie. Tematem spotkania było bezpieczeństwo seniorów. Szczególnie jak zabezpieczać się przed różnego rodzaju oszustwami. Miejska Rada Seniorów zawiesiła w chwili obecnej projekt -wprowadzenia karty seniora z uwagi na małą przydatność w naszej najbliższej okolicy. W Jordanowie, Makowie Podhalańskim, czy Suchej Beskidzkiej nie ma możliwości skorzystania z karty. W Rabce Zdrój, Nowym Targu tylko kilka podmiotów honoruje Kartę Seniora.

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Miejskiej Rady Seniorów na lata 2019-2020.

W tym punkcie Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę i poddała ją pod głosowanie. Radni obecni zagłosowali za podjęciem uchwały. (9 głosów – za, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu). Uchwała została przyjęta.

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie Strategii Polityki Senioralnej Miasta Jordanowa na lata 2019-2024 i przedstawienie Radzie Miasta.

W tym punkcie Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę i poddała ją pod głosowanie. Radni obecni jednogłośnie zagłosowali za podjęciem uchwały. (11 głosów – za).

Ad. 7 Wolne wnioski, dyskusja

Przewodnicząca Rady odczytała list skierowany przez Panią Sylwię Gajownik z Fundacji „ZNAK” do seniorów, tekst poniżej:

„Szanowni Państwo,  W piątek 15 marca zostały ogłoszone wyniki tegorocznej edycji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych i niestety nasz projekt nie okazał się tym razem zbyt atrakcyjny dla oceniających i tym samym nie uzyskał wystarczającej ilości punktów kwalifikującej do dofinansowania. Jest mi niezmiernie przykro, że nie będę mogła w tym roku z Państwem pracować i wspólnie spędzać czas:) Na pewno zadba o Państwa zarówno MILA jak i Mapa Pasji, bo obie organizacje uzyskały granty, a my mam nadzieję z powrotem wrócimy do działań w przyszłym roku!! Życzę Państwu wszystkiego najlepszego, przede wszystkim dobrego zdrowia i dużo chęci do działań z serdecznymi pozdrowieniami”.

Krystyna Kołat – przekazała informacje, że Fundacja Mapa Pasji z którą współpracuje otrzymała dofinansowanie na projekt i będzie z seniorami z Jordanowa pracować w obszarze wiedza i doświadczenie.

Przewodnicząca Rady – przedstawiła zebranym zagadnienie związane z programem „Tele-Anioł”, zaproponowała aby odbyło się spotkanie z udziałem pracownika socjalnego panią Anną Białońską cele przybliżenia działania tego programu.

Dyrektor Mok-u – poinformował o formach aktywności w Mok-u którymi są zainteresowani  seniorzy  (została sporządzona wstępna lista osób chętnych w poszczególnych sekcjach).

Burmistrz Miasta – poinformował, że zostały wykonane sygnalizatory dźwięku przez Gddkia przy przejściu dla pieszych.  W przyszłości, po wykonanej inwestycji wodno-kanalizacyjnej i położeniu chodnika na ulicach Kolejowej i Generała Maczka, jest pomysł zainstalowania wzdłuż tych ulic ławeczek i koszy na śmieci. Poinformował także, że będzie rozmawiał z dyrektor szkoły podstawowej o udostępnieniu pomieszczeń na zajęcia organizowane przez Mok. Następnie odniósł się do nawierzchni alejek na plantach, poinformował, że w wyniku rozmów z konserwatorem zabytków będą układane kostki granitowe a na głównych alejkach wykonany ciąg będzie z płyt wypalanych granitowych (takie jak przed wejściem do Urzędu). Nie jest możliwe wykonanie wszystkich alejek z tego materiału ze względu na duże koszty finansowe. W sprawie ławek i lamp można z konserwatorem negocjować. Z uwagi, że jest wskazany termin na wykonanie inwestycji zachodzi obawa iż w przypadku niedotrzymania terminu konieczny będzie zwrot środków.

Maria Migas – zapytała, dlaczego nie ma informacji, że organizowane są zapisy na zajęcia tematyczne w Mok-u, a do publicznej wiadomości (gabloty) podawane są informacje o wycieczkach i innych wydarzeniach.

Przewodnicząca Rady Seniorów odpowiedziała, że Mok organizuje zajęcia, wyjazdy, wycieczki i wywiesza informacje w gablotach. Stwierdziła, że rozumie dyrektora ale odczucie społeczne jest takie, że zajęcia w Mok są zamknięte dla określonej grupy i jest za mało informacji o tych zajęciach a w gruncie rzeczy na odczuciach bazujemy. Przekaz jest taki wśród ludzi, że nic się nie dzieje, „nie pójdę tam bo oni sobie coś tam robią”, to się powtarza i powstaje taka opinia na całe Miasto. Trzeba coś zrobić żeby ta informacja była lepsza, szersza gdyż ludzie chcą brać udział w różnych rzeczach tylko nie są doinformowani, trzeba to rozwiązać.

W tym miejscu Krystyna Kołat zasugerowała, że projekt Mapy Pasji ma temu posłużyć, na warsztatach seniorzy zastanawiać się będą jakich mechanizmów użyć, żeby informacje można było szerzej przekazać na całe środowisko, możliwe, że prowadzący warsztaty podsuną pewne rozwiązania, które nie są znane. Zaproponowała również aby zorganizować wycieczkę/spotkania i przejść questem pn. Traktem solnym po Jordanowie, gdzie w formie wierszowanych zgadywanek uzupełnia się brakujące pola.

Burmistrz Miasta – odnosząc się do uwag związanych z działalnością MOKu stwierdził, iż jest to słuszna uwaga i bierze te uwagi na siebie, gdyż Mok podlega Urzędowi Miasta. Zaznaczył jednak, że będą utrudnienia w działalności Mok-u ze względu na inwestycje w budynku.

Przedstawił informacje na temat bezpieczeństwa na ulicy 3 Maja, powiedział, że odbyła się komisja Rady Miasta na której omawiano ten problem.

Jadwiga Frątczak-Mróz – przedstawiła przebieg wizyty przedstawicieli z zaprzyjaźnionej gminy Miłosław, gdzie zainteresowała ich tematem questa po Jordanowie.  Uzyskała informację, że w ich mieście działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, z którym można nawiązać współpracę.

Władysława Grzybacz – korzystając z okazji, prosi o interwencję Burmistrza odnośnie stanu chodnika na ul. Piłsudskiego i posadowienia w nim słupów oświetleniowych.

Maria Nowak –  proponuje  wzorem innych Miasta  użycie herbu do promocji Miasta np. na ciastach, czy też pieczenia pieczywa w formie herbu, aby rozpropagować Miasto Jordanów. Zasugerowała, że Rada seniorów powinna dyskutować nad promocją Miasta.

Burmistrz Miasta - odnosząc się do promocji, stwierdził, że są w budżecie środki na ten cel, każda inicjatywa jest ważna, zwłaszcza ta która promuje Miasto.  W sprawie ul. Piłsudskiego wskazał, że właścicielem jest Gddkia i nie jest to prosta sprawa. Zastanawiał się gdzie było Miasto kiedy ta inwestycja była realizowana. Będzie próbował coś wskórać w tej sprawie. Przypomniał, że drzwi gabinetu są zawsze otwarte i zaprasza mieszkańców z jakąkolwiek  inicjatywą.

Dyrektor Mok – stwierdził, że zawsze można więcej i lepiej zrobić, nie może się jednak zgodzić, że są zamkniętym kółkiem. Stwierdził, że będzie starał się dotrzeć lepiej z informacją. Współpracuje ze związkiem emerytów i rencistów, gdzie wspólnie organizują wycieczki a także partycypują w kosztach. 

Przewodnicząca Rady Seniorów – stwierdziła, że dzięki współpracy z Fundacją Mapą Pasji uda się rozwiązać problem dotarci do seniorów z informacją. Poinformowała o kopercie życia, tj.: ilości sztuk, kosztach zakupu jak również rozpowszechniania wśród seniorów.

Ad.7

Na tym obrady zakończono. Przewodnicząca podziękowała uczestnikom za aktywny udział w posiedzeniu i zamknęła obrady.

Sekretarz Miejskiej Rady Seniorów Maria Migas

Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów Anna Czech