UCHWAŁA NR V/6/2019
MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW w JORDANOWIE
z dnia 15 października 2019 r.

w sprawie wstąpienia Miejskiej Rady Seniorów do Małopolskiej Sieci Rad Seniorów

Na podstawie § 14 Statutu Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa stanowiącego załącznik do Uchwały XXXVI/329/2018 Rady Miasta Jordanowa z 26 marca 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz.2763)

uchwala się, co następuje:

§1.

Miejska Rada Seniorów w Jordanowie postanawia wstąpić do Małopolskiej Sieci Rad Seniorów.

§ 2.

Wzór deklaracji współpracy z Małopolską Siecią Rad Seniorów „Działamy Wspólnie” stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie

Anna Czech

Do pobrania załącznik do uchwały (278 KB, PDF)