Spis treści

PPN załacznik graficzny

Cennik opłat Parking Płatny Niestrzeżony w Jordanowie

obowiązuje  od poniedziałku  do soboty włącznie  w godz. 8:30–18:00

 1. Stawki opłat za kolejne godziny parkowania na parkingach płatnych niestrzeżonych:

  - za pierwszą godzinę   2,00
  - każdą kolejną godzinę   3,00

  1.1. Minimalna opłata o której mowa w pkt 1 wynosi 2,00 zł.
  1.2. Rzeczywisty czas postoju naliczany jest minutowo w oparciu o kwotę pieniężną jaka została wrzucona do parkometru z zaokrągleniem w dół do najbliższej możliwej do uzyskania opłaty , z zastrzeżeniem ust 1.3
  1.3. Minimalna opłata po której czas postoju naliczany jest minutowo wynosi 2,00 zł

 2. Stawki opłat abonamentowych na miejscach ogólnodostępnych (P):
    
  a) miesięczny stawka opłaty 185,00
     b) kwartalny stawka opłaty 404,00
     c) półroczny stawka opłaty 605,00
     d) roczny stawka opłaty 1050,00

 3. Opłaty Dodatkowe

   3.1.Dopuszcza się aby na jednej karacie abonamentowej ogólnodostępnej były wpisane dwa nr rejestracyjne pojazdów tylko w przypadku jeżeli właścicielem obydwu pojazdów jest ta sama osoba.

  • opłata dodatkowa związana z drugim numerem rejestracyjnym wynosi  -100,00zł
  • opłata dodatkowa związana z wydaniem duplikaty abonamentu wynosi  -100,00zł
 4. Stawki Opłat abonamentowych mieszkańców parkingu płatnego niestrzeżonego oraz bloku przy ul. Piłsudskiego 1

  1. Mieszkaniec  będący jednocześnie właścicielem pojazdu może posiadać tylko jedną kartę abonamentową z wpisanym  numerem rejestracyjnym pojazdu.

  • abonament miesięczny mieszkańca „M” 50,00 zł
  • abonament kwartalny mieszkańca „M” 150,00 zł
  • abonament roczny mieszkańca „M250,00 zł


   5. Stawka opłąty pojazdów z napędem elektrycznym lub hybrydowym
         a) stawka opłaty za abonament wynosi 100,00 zł/m-c


   6. Zastrzeżone Stanowisko Postojowe
        a) abonament roczny za miejsce zastrzeżone (koperta) 1800,00 zł

   
  7. OPŁATA za wydanie limitwanej ilości kart postojowych
      (w ilości nie przekraczającej 2 szt.) dla firm , urzędów mających siedzibę na terenie miasta, wynosi:   

  • stawka opłaty za kartę ważną 6 miesięcy- 600,00 zł
  • stawka opłaty za kartę ważną 12 miesięcy- 1000,00 zł

  Uwagi:
  Karty te muszą mieć podaną nazwę i adres instytucji oraz termin ważności, obowiązują  tylko w dniach pracy  tych  firm ,urzędów. 


  8.  Wprowadza się zerową stawkę opłat:

   a) osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, których pojazd oznaczony jest stosowną kartą parkingową (wg wzoru zamieszczonego w Dz. U. z 2015 r. poz 108 poz.908 ze zm. )jeżeli pojazd samochodowy oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w  miejscu przeznaczonym dla tak oznaczonych pojazdów,
   b) oznakowanych pojazdów technicznych służb miejskich, podczas wykonywania obowiązków służbowych (pojazdów uprzywilejowanych ,pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodno – kanalizacyjne, itp.)
   c) oznakowanych trwale pojazdów instytucji obsługujących przewóz osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się.


Regulamin  Parkingu Płatnego Niestrzeżonego

Rozdział I
Przepisy ogólne

 1. Parkingiem zarządza  Sp. z o. o. Wodociągi Jordanowskie  z siedzibą w Jordanowie  przy ul. Rynek  19
 2. Każdy użytkownik pojazdu, poprzez wjazd na teren parkingu, wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
 3. Miejsca parkingowe są ogólnodostępne dla wszystkich pojazdów.
 4. Parking  Płatny Niestrzeżony,  płatny w godzinach od 830 -1800  od poniedziałku  do soboty włącznie.

Rozdział II
Realizacja opłat

 1. Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd samochodowy na parkingu płatnym niestrzeżonym  jest niezwłoczne  opłacenie czasu postoju.
 2. Przed wniesieniem opłaty należy obowiązkowo wpisać numer rejestracyjny pojazdu, dla którego postój jest opłacany.
 3. Czas postoju opłaca się przez:
  • wykupienie jednorazowego biletu parkingowego w automacie parkingowym
  • wykupienie karty abonamentowej w Urzędzie Miasta
 4. Istnieje możliwość, w uzasadnionych przypadkach wykupienia u operatora zarządzającego parkingiem płatnym niestrzeżonym-zastrzeżonego miejsca parkingowego  "koperty" , która jest wyłączona z  ogólnodostępnych miejsc parkingowych.
 5. Niepełne wykorzystanie opłaconego czasu parkowania nie uprawnia do żądania zwrotu uiszczonej opłaty.
 6. Wniesienia opłaty za parkowanie nie stanowi podstawy roszczeń wobec zarządzającego parkingiem w przypadku braku wolnych miejsc postojowych.
 7. Opłata abonamentowa ogólnodostępna upoważnia do parkowania  bez ograniczeń, pojazdu o numerze rejestracyjnym określonym w karcie abonamentowej.
 8. Karta abonamentowa nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec operatora zarządzającego parkingiem płatnym niestrzeżonym w przypadku braku miejsc parkingowych, zamknięcia części parkingu z powodów remontów itp.
 9. W razie utraty lub kradzieży karty abonamentowej, biuro operatora nie zwraca opłaty abonamentowej za nie wykorzystany okres ważności.
 10. W przypadku zagubienia abonamentu przez właściciela zobowiązany jest on do przedstawienia dowód opłaty za wykupiony abonament celem wydania odpłatnego duplikatu
 11. Kartę abonamentową uznaje się za nieważną z chwilą zmiany danych na podstawie których była wydana.
 12. Karta abonamentowa bez naklejonego hologramu jest nieważna.
 13. Ustala się zerową stawkę opłat dla:
  • Osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się, których pojazd oznakowany właściwą kartą parkingową.
  • Oznakowanych pojazdów technicznych służb miejskich, pojazdów uprzywilejowanych.
  • Pojazdów trwale oznakowanych do przewozu osób niepełnosprawnych

Rozdział III
Kontrola czasu pojazdów

 1. Za każdorazowe parkowanie na parkingu płatnym niestrzeżonym  bez uiszczenia należnej opłaty pobierana będzie opłata dodatkowa w wysokości 100 zł.
 2. Opłatę dodatkową wymienioną w pkt. 1 można opłacić w  parkometrze, na rachunek bankowy wskazany na blankiecie opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od daty wystawienia.
 3. Blankiet opłaty dodatkowej wystawia kontrolujący.
 4. Opłata dodatkowa podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 5. Obniża się wysokość opłaty dodatkowej z kwoty 100 zł do 50 zł w przypadku uiszczenia obniżonej opłaty dodatkowej w przeciągu 24 godzin od momentu wystawienia blankietu tej opłaty.
 6. Kontrolerzy  nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych oraz kart abonamentowych.
 7. Pisemną reklamację od nałożonej opłaty dodatkowej za postój  na PPN bez uiszczenia opłaty można wnieść w terminie do 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba kwestionująca nałożenie opłaty dodatkowej powiadamiana jest pisemnie. W przypadku uznania reklamacji zawiadomienie o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej nie rodzi skutków prawnych.

Rozdział IV
Postanowienia ogólne

 1. Zarządca PPN nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, żywiołów, kradzieży, włamania, rozboju, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie PPN, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.
 2. Zarządca PPN nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych dotyczących pojazdów i osób korzystających z parkingu.
 3. Zarządca PPN nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych przez pieszych poruszających się po parkingu.
 4. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy parkingu (w szczególności za zanieczyszczenie terenu parkingu związane z wyciekiem płynów z pojazdu) lub osobom trzecim na terenie parkingu, powstałe w związku z korzystaniem z parkingu. Użytkownik pojazdu jest obowiązany niezwłocznie, bez wezwania, zgłosić takie szkody w przed opuszczeniem parkingu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Burmistrz Miasta Jordanowa w sytuacjach uzasadnionych,  w drodze zarządzenia może zaniechać poboru opłat parkingowych.
 7. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia (skargi i wnioski) dotyczące funkcjonowania parkingu przyjmowane i rozpatrywane będą przez Dział Parkingu Płatnego Niestrzeżonego Rynek 1, 34-240 Jordanów, tel.: 18 26 91 703