Dnia 26 maja 2020 r. (wtorek) o godz. 14.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie

Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 

  • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  • Informacja na temat funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie w roku 2019.
  • Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Miasta Jordanowa za 2019 rok.
  • Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z wykonania zadań własnych za 2019 rok.
  • Opinia oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 r. przedłożonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
  • Sprawozdanie z wykonania zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
  • Informacja na temat zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2019/2020 r.
  • Sprawozdanie z działalności Komisji za 2018 i 2019 rok.
  • Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  12.05.2020 r.