Ogłoszenia i komunikaty

Z okazji pięknego i szczególnego dla nas święta, Dnia Matki, z całego serca życzę Mamom wszystkiego najlepszego.

Woda stop

Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o. z siedzibą w Jordanowie, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000705169,  NIP 5521721414, REGON 368807878,

informuje, że

 1. Nielegalny pobór wody i nielegalne odprowadzenie ścieków następuje:
  • bez zawartej umowy przy braku wiedzy przedsiębiorstwa o tym fakcie,
  • przy celowo uszkodzonych lub pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych,
  • przy uprzednim wpłynięciu na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego. Może tym być także tzw. kropelkowanie wody jako celowy pobór wody w taki sposób, aby wodomierz nie rejestrował tego zużycia wody,
  • przy zerwanych lub uszkodzonych plombach na wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych,
  • przy zerwanych lub uszkodzonych plombach umieszczonych na zaworze odcinającym (zakładanych przy „odcięciu” wody do danego lokalu),
  • wprowadzanie ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacji deszczowej,
  • wprowadzanie wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej,
  • odprowadzanie takich ścieków, których jakość nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, przykładowo odpadów stałych (np. mopy, szmaty folie, kości itd.), substancji toksycznych, łatwopalnych i ścieków mogących zawierać zakaźny materiał biologiczny i inne substancje szkodliwe.
 2. Bezumowny pobór wody jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do 5 000 zł.
 3. Bezumowne odprowadzenie ścieków jest przestępstwem zagrożonym karą ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
 4. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo o których mowa powyżej sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa.
 5. Nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków jest w każdym przypadku przyczyną wstrzymania świadczenia usług. Przywrócenie świadczenia usług jest kłopotliwe i kosztowne. Ponadto przedsiębiorstwo będzie dochodzić należności za dostarczoną wodę i odebrane ścieki pod zarzutem bezpodstawnego wzbogacenia się.
 6. Uczciwi odbiorcy płacą nie tylko za siebie, ale również za swoich sąsiadów, którzy nielegalnie pobierają wodę lub nielegalnie odprowadzają ścieki, czy wody opadowe. Każdy zrzut czy to ścieków czy wody opadowej, który trafi do oczyszczalni ścieków zostaje poddany procesowi oczyszczania, a to kosztuje i płacą za to uczciwi obywatele,
 7. Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o. wszczyna kontrole urządzeń do pomiaru ilości zużytej wody, sprawdzi też podpięcie do sieci kanalizacyjnej u mieszkańców, którzy już z niej korzystają. Wszystko po to by wyeliminować nielegalne odprowadzanie ścieków, wody opadowej i pobór wody.

Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o.

Logo wodociągi

Szanowni Klienci, Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o. wprowadzają dla swoich klientów nowe udogodnienie: e-fakturę.

E-faktura, to elektroniczny odpowiednik faktury papierowej zawierający te same dane, udostępniana w formacie PDF dla klienta, który zdecyduje się na takie ekologiczne rozwiązanie.

Wyrażając zgodę na otrzymywanie e-faktury wystarczy wypełnić i złożyć wniosek z akceptacją, który również znajduje się na naszej stronie internetowej  www.wodociagi-jordanow.pl  lub skontaktować się osobiście z naszymi pracownikami.

Wniosek z akceptacją na wystawianie i otrzymywanie e-faktury można przekazać naszemu pracownikowi odczytującemu wskazania wodomierzy.

Korzyści:

 • e-faktura zastępuje tradycyjną, papierową fakturę i posiada taką samą wartość prawną jak dokument papierowy,
 • e-faktura jest propozycją skierowaną zarówno do dużych firm czy instytucji, jak i do Klientów indywidualnych. Można z niej korzystać w dowolnym miejscu i o każdej porze, a także mieć dostęp do historii wystawionych rachunków.
 • e-fakturę wystawia się na podstawie odczytu wykonanego przez inkasenta lub podanego przez Państwa, a następnie jest wysyłana wiadomość na Państwa adres e-mail z plikiem w formacie PDF
 • Usługa e-faktura jest bezpłatna, sprawia, że mają Państwo dostęp do faktury ze znacznym wyprzedzeniem (eliminuje się czas doręczenia przesyłki w formie papierowej) oraz pewność, że e-faktura nie zginie ani się nie zgubi w stosie ulotek, a dane nie trafią w niepowołane ręce (e-faktura jest udostępniana wyłącznie Państwu).
 • e-faktura to troska o środowisko naturalne.

Do pobrania:

 1. Akceptacja E faktura
 2. Regulamin E faktura
Logo ratusz

W dniu 25 maja 2020 r. (poniedziałek ) na Targowisku  Miejskim w Jordanowie dopuszczona będzie sprzedaż  płodów rolnych, rozsad, artykułów spożywczych, środków czystości tylko dla handlowców posiadających rezerwacje z placu A i B

Pozostałe artykuły t.j art. przemysłowe, odzież   zostają dopuszczone do sprzedaży w dniu 25 maja 2020r.   tylko przez osoby posiadające  rezerwacje na placu B

Handlowcy z placu A zostaną dopuszczeni do sprzedaży w dniu 1 czerwca 2020r.

Handel odbywał się będzie zamiennie dla poszczególnych handlowców z poszczególnych placów z zachowaniem wszelkich obowiązujących obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.( tj. zachowaniem odpowiedniej odległości pomiędzy stanowiskami )

Wymogi organizacyjne:

Na targowiska zostaną wpuszczeni tylko handlowcy którzy posiadają stałą  rezerwację.

liczba stanowisk handlowych została ograniczona i będą wyznaczane przez obsługę targowiska;

 • wjazd kupców możliwy jest tylko do godziny 7:00 (dotychczasowa rezerwacja miejsca do handlu nie obowiązuje);
 • miejsce handlowe  będą wyznaczane z  ok 3 m przerwą miedzy stoiskami

Dla bezpieczeństwa sprzedawców i kupujących prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się ściśle do  zaleceń odpowiedzialnych służb.

W przypadku, stwierdzenia niezachowania wymogów odległości między kupującymi lub jakichkolwiek innych przesłanek powodujących zagrożenia, obsługa targowiska zmuszona będzie usunąć osoby które nie podporządkują się  poleceniom.

Logo ratusz

Zarządzenie nr 55/2020
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 15.05.2020 r.

Na podstawie § 13 i § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 792) zarządzam co następuje:

§ 1

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie Interesantów, jak również pracowników Urzędu Miasta Jordanowa wprowadza się następujące ograniczenia w sposobie działalności Urzędu:

 1. Od dnia 18 maja 2020r. dopuszcza się możliwość bezpośredniej obsługi Interesantów w siedzibie Urzędu; przy czym w/w obsługa możliwa jest jedynie w specjalnie wyznaczonych ku temu miejscach znajdujących się na parterze Urzędu.
 2. Wprowadzony zostaje (do odwołania) zakaz swobodnego wstępu Interesantów do pozostałych pomieszczeń Urzędu, przy czym powyższy zakaz nie dotyczy spraw, w których osobista wizyta w/w pomieszczeniach pozostaje konieczna, a jej termin został wcześniej uzgodniony z osobą prowadzącą sprawę lub z właściwym referatem.
 3. Wprowadza się obowiązek zakrywania nosa i ust przez Interesantów zgodnie z wymogami § 18 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 792), z wyjątkami wynikającymi z § 18 ust. 2 i 3 w/w Rozporządzenia.
 4. Interesanci poza obowiązkiem wynikającym z pkt. 3 powyżej, podczas korzystania z możliwości bezpośredniej obsługi w Urzędzie pozostają zobowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej udostępnianych przez Urząd tj. rękawiczek jednorazowych oraz środków dezynfekujących, które znajdują się przy wejściu do Urzędu.
 5. Zobowiązuje się Interesantów, którzy korzystają z możliwości bezpośredniej obsługi w Urzędzie do zachowania odległości od innych osób wynoszącej, co najmniej 2 metry.
 6. W przypadku prowadzonych postępowań zmierzających do udzielenia zmówienia publicznego, sesje otwarcia ofert przeprowadza się w siedzibie Urzędu, w pomieszczaniu do tego wyznaczonym na parterze Urzędu (sala USC) z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa. Osoby biorące udział w sesji otwarcia ofert zobowiązane są do dezynfekcji rąk, używania rękawiczek jednorazowych oraz zasłaniania ust i nosa.
 7. Od 18 maja 2020r. umożliwia się Interesantom składanie pism bezpośrednio na Dzienniku Podawczym Urzędu, który znajduje się na parterze budynku Urzędu.
 8. Do odwołania umożliwia się umieszczanie korespondencji w urnie znajdującej się przy wejściu do siedziby Urzędu, niezależnie od innych form komunikacji z Urzędem.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez publikację w BIP Urzędu Miasta Jordanowa oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. 

§ 3

Wraz z wejściem w życie niniejszego zarządzenia uchyla się Zrządzenie nr 52/2020 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 22.04.2020 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.