ogłoszenia i komunikaty

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2 stycznia 2024 r. (wtorek), 

Urząd Miasta Jordanowa będzie nieczynny.  

W nagłych przypadkach pełniony będzie dyżur telefoniczny pod numerem: 515 783 835.

Załącznik:

Zarządzenie 62/2023

Ogłoszenie Prezesa Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej o konkursie na stanowisko Asystenta Sędziego.

Załącznik

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami) oraz art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1786 ze zmianami),

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 

zawiadamia o wydaniu 20 listopada 2023 r. decyzji Nr 13/BK/2023 znak: WI-II.7840.1.52.2023.MAP o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Rozbudowa wraz z przebudową infrastruktury kolejowej w ciągu linii kolejowej nr 97 oraz linii kolejowej nr 98 w ramach zadania inwestycyjnego: "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowane w ramach zadania: "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane". zgodnie z wykazem odcinków: dla linii kolejowej nr 97: od km 46,856 do km 46,878, dla linii kolejowej nr 98: od km1.515 do km 1,530; od km 1.855 do km 1,923; od km 6,892 do km 6,907; od km 8,805 do km 8,527; od km 9,870 do km 9,910; od km 17,346 do km 17,435; od km 18,917 do km 18,954; od km 19,495 do km 19,501; od km 19,748 do km 19,755; od km 24,080 do km 24,100; od km 25,245 do km 25,251; od km 28,039 do km 28,149; od km 28,347 do km 28,359; od km 28,530 do km 28,551. Miejsce wykonywania robót budowlanych: województwo małopolskie, powiat suski, gmina Sucha Beskidzka, miejscowość Sucha Beskidzka, identyfikator działki ewidencyjnej: 121502_1.0001.8751, 121502_1.0001.8504/3, 121502_1.0001.9873, 121502_1.0001.10390, gmina Maków Podhalański, miejscowość Maków Podhalański, identyfikator działki ewidencyjnej: 121506_4.0001.4738/1, miejscowość Białka 121506_5.0001.40/15, 121506_5.0001.4593/5, 121506_5.0001.4593/6, 121506_5.0001.877/9, 121506_5.0001.4543/40, 121506_5.0001.876/8, 121506_5.0001.4615/1 (teren kolejowy zamknięty), gmina Jordanów, miejscowość Osielec, identyfikator działki ewidencyjnej: 121505_2.0003.9848, 121505_2.0003.9847, 121505_2.0003.4477, gmina Bystra Sidzina, miejscowość Bystra Podhalańska 121504_2.0001.4209/215, 121504_2.0001.3917/20, 121504_2.0001.5197/12, 121504_2.0001.3793/8, gmina Jordanów, miejscowość Jordanów, identyfikator działki ewidencyjnej: 121501_1.0001.5543, 121501_1.0001.5652, 121501_1.0001.5567, powiat nowotarski, gmina Raba Wyżna, miejscowość Skawa, identyfikator działki ewidencyjnej nr: 121111_2.0008.2297/11, 121111_2.0008.2522/16, 121111_2.0008.2522/15, 121111_2.0008.2522/14, 121111_2.0008.2295/5, 121111_2.0008.2295/4, 121111_2.0008.2073/3, 121111_2.0008.2030/10, 121111_2.0008.2030/15, 121111_2.0008.2030/19.

Od ww. decyzji przysługuje stronie odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Małopolskiego. Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Równocześnie zawiadamia się, że na podstawie art. 108 § 2 i 123 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności postanowieniem Nr 26/R/2023 z 20 listopada 2023 r., znak: WI-II.7840.1.52.2023.MAP.

Na postanowienie przysługuje zażalenie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec Wojewody Małopolskiego. Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Informuje się, że obwieszczenie Wojewody Małopolskiego podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej: Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej w Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, w Urzędu Miasta w Jordanowie,  Urzędu Gminy w Jordanowie,  Urzędu Gminy w Bystrej-Sidzinie  Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej oraz w prasie lokalnej.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 65, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem tel. 12 39 21 275 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek: 900-1700, wtorek – piątek: 730-1530.  Należy powołać znak sprawy: WI-II.7840.1.52.2023.MAP.

Kontakt z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim zapewniony jest za pośrednictwem platformy ePUAP: /ag9300lhke/skrytka, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

   

Podczas obrad IX sesji II kadencji Miejskiej Rady Seniorów w dniu 14.11.2023 r. przewodnicząca Zespołu Koordynującego Pani Krystyna Kołat złożyła gratulacje Pani Barbarze Kieruzel, autorce zwycięskiego projektu do Budżetu Obywatelskiego pn:"Zielony zakątek"- miejsce spotkań, rekreacji i wypoczynku. Następnie wraz z Burmistrzem Miasta Jordanowa Panem Andrzejem Malczewskim dokonali wręczenia  symbolicznego czeku zapewniającego o realizacji zadania w roku 2024.

Dziękujemy autorom za przygotowanie propozycji zadań, które obrazują nam rzeczywiste potrzeby naszych mieszkańców, za zaangażowanie, aktywność i włożony trud w promocję swoich projektów.

Zapraszamy do aktywnego udziału w kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego.

IMG20231114105337 1IMG20231114105411

Burmistrz Miasta Jordanowa ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Miasta Jordanowa do 2030 roku”.

Konsultacje obejmują obszar całej Gminy Miasta Jordanowa i są skierowane do wszystkich mieszkańców Gminy Miasta Jordanów, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, w szczególności do działających na terenie Miasta organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Konsultacje odbędą się od dnia 8 listopada 2023 r. do 13 grudnia 2023 r. w formie elektronicznej i pisemnej składania uwag i opinii do projektu opracowania z wykorzystaniem systemu konsultacji społecznych. 

Ankietę konsultacyjną można wypełnić:
- pod linkiem do ankiety elektronicznej: Ankieta do konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Miasta Jordanów na lata 2023-2030. - Formularze Google
- w Urzędzie Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, Sekretariat Urzędu Miasta
- za pośrednictwem systemu konsultacji społecznych dostępnym pod adresem https://konsultacje.jordanow.pl

Wypełniona Ankieta Konsultacji projektu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Miasta Jordanowa do 2030 roku” należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2023 r. do godziny 23:59:
1) drogą korespondencyjną (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Jordanowa) na adres:
Urząd Miasta Jordanowa, 
ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, 
2) drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
3) osobiście do Urzędu Miasta Jordanowa (pod wskazany adres) do sekretariatu w godzinach pracy Urzędu (wtorek, środa, czwartek w godz. 7:30 -15:30, poniedziałek w godz. 7:30 – 16:30, piątek w godz. 7:30 – 14:30),
4) w przypadku wypełnionej ankiety elektronicznej znajdującej się pod adresem https://konsultacje.jordanow.pl,                                                                        

5) pod linkiem do ankiety elektronicznej: Ankieta do konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Miasta Jordanów na lata 2023-2030. - Formularze Google, klikając „Prześlij”
6) ustnie lub pisemnie podczas dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się w dniu: 17 listopada 2023 r. w godzinach 10:00 – 14:00 w budynku Urzędu Miasta Jordanowa.


Uwagi i opinie złożone po upływie 13 grudnia 2023 r. po godzinie 23:59 pozostaną bez rozpatrzenia. 

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Miasta Jordanowa i mają charakter opiniodawczy.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski


Jordanów, dnia 08 listopada 2023 r.