ogłoszenia i komunikaty

W związku z panującą suszą i brakiem opadów atmosferycznych zwracamy się do mieszkańców o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą dostarczaną z sieci wodociągowej oraz własnych ujęć i wykorzystanie jej tylko do celów socjalno-bytowych.

Prosimy o powstrzymanie się w najbliższych dniach od podlewania trawników, sadów, ogródków, mycia samochodów oraz napełniania basenów, oczek wodnych z sieci wodociągowej na terenie Miasta Jordanowa.


Obwieszczenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Miasta Jordanowa

         Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), a także w nawiązaniu do podjętej przez Radę Miasta Jordanowa Uchwały Nr XXXIII/304/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta Jordanowa, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/314/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/304/2022 Rady Miasta Jordanowa z dnia 23 czerwca 2022 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Miasta Jordanowa, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Miasta Jordanowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 4 lipca 2023 r. do 25 lipca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, w godzinach pracy urzędu oraz przez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Jordanowa na stronie internetowej:  www.bip.malopolska.pl/umjordanow

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 5 lipca 2023 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów.

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu planu miejscowego. Zgodnie z art. 40 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. 

Uwagi do projektu planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, ustnie do protokołu, bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 sierpnia 2023 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta Jordanów.

Burmistrz Miasta JordanowaZałączniki do pobrania:

1. PONŚ Jordanow MPZP
2. Uchwała 22052023
3. Wzór uwagi
4. Oświadczenie POŚ
5. MPZP


Grupa DOEKO Group Sp. z o.o. zaprasza wszystkich przedsiębiorców działających na terenie naszej gminy na bezpłatny webinar pt.
Finansowe wsparcie na OZE w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki” 
który odbędzie się 28 czerwca 2023 roku o godzinie 14.00.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się poprzez poniższy link:

https://doekogroup.clickmeeting.com/przedsiebiorcy-webinar

Zaproszenie dla przedsiebiorcow 002

Informacja

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej informuje, że od dnia 13.06.2023r. nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego drogi powiatowej nr 1685K w Łętowni spowodowane robotami drogowymi (na długości 1,5km od marketu Groń do os. Wichrowa). Utrudnienia potrwają do 10.07.2023r.


zamkn.drogi Letownia

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Osiedla  Miasta Jordanowa

 

z a p r a s z a 

 

mieszkańców Miasta Jordanowa na  ogólne zebranie  w dniu 12 czerwca  2023 roku

/poniedziałek/ o godz. 15.00

 

w sali obrad Urzędu Miasta Jordanowa

 

Tematyka zebrania:

  • Sprawy wodno-kanalizacyjne
  • Budowa sieci gazowej w mieście
  • Inwestycje w mieście
  • Zagadnienia związane z programem „Czyste powietrze”
  • Sprawy bieżące

Za Zarząd

     Krystyna Kołat