IRG.272.2.8.2021

Rozeznanie rynkowe /Zapytanie ofertowe

Dotyczy: Wymiana okien i drzwi w lokalu/ sklepie   przy ul. Piłsudskiego 1 - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000EURO

Zamawiający- Miasto Jordanów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań.

 1. Informacja o zamawiającym
  Miasto Jordanów
  Rynek 1
  34-240 Jordanów
  NIP 552-15-79-821
 2. Termin składania ofert do dnia :14.05.2021r. godzina 10,00 Miejsce złożenia oferty Urząd Miasta Jordanowa  Rynek 1 , 34-240 Jordanów w kopercie z  adnotacją: Rozeznanie Rynkowe – „Wymiana okien i drzwi w lokalu/ sklepie   przy ul. Piłsudskiego 1”
 3. Oferent powinien wypełnić ofertę na formularzu cenowym załączonym do niniejszego zapytania w formie pisemnej  oraz  załączyć podpisany wzór umowy
 4. Zapoznać się z częścią opisową przedmiotu zamówienia.
 5. Oferent powinien  zapoznać się w terenie z zakresem prac oraz sprawdzić poprawność  obmiaru okien i drzwi
 6. Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 7. Niniejsze zapytanie ofertowe realizowane jest w związku ze spełnieniem zasad  konkurencyjności dostaw.
 8. Otrzymane materiały będą wykorzystane do użytku wewnętrznego i mogą posłużyć do ewentualnego zawarcia umowy, która realizowana będzie w miesiącu maju.
 9. Zakładamy, że materiały zostaną sporządzone i złożone na koszt Wykonawcy jak również przedstawiona w nich oferta cenowa będzie ważna przez okres co najmniej 30 dni.
 10. Opis przedmiotu zamówienia stanowi integralna część zapytania ofertowego.

Osoba do kontaktu insp. IRG Urzędu Miasta -Szklany Zenon tel.18 26 91 708

Załączniki do pobrania: