Jordanów, dnia 18.11.2020 r.

MIASTO JORDANÓW

Rynek 1

34-240 Jordanów

Wykonawcy w postępowaniu

Nr IRG.271.1.9.2020

Identyfikator postępowania( ID):

a518c65f-c763-4fcc-b267-dfb071ca0723

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otwarcie ofert w postępowaniu na: „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 6 479 000,00 zł”

odbyło się w dniu 18.11.2020 r. o godz. 13:00.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:  183 953,89 zł brutto

 1. Nazwa wykonawcy: Bank Gospodarstwa Krajowego
  Adres siedziby: Al. Jerozolimskie 7,00-955 Warszawa
  Adres korespondencyjny: BGK Region Małopolski, ul. Promienistych 1, 31-481 Kraków
  Cena oferty (zł brutto) : 37 649,21
  Termin uruchomienia transzy od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnej dyspozycji wypłaty: 1 dzień
  Termin realizacji: zgodnie z SIWZ
  Gwarancja zgodnie z SIWZ
  Warunki Płatności zgodnie z SIWZ
 2. Nazwa wykonawcy:  Bank Spółdzielczy w Jordanowie
  34-240 Jordanów, Rynek 44
  Cena oferty (zł brutto): 43 744,79 zł
  Termin uruchomienia transzy od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnej dyspozycji wypłaty: 1 dzień
  Termin realizacji: zgodnie z SIWZ
  Gwarancja zgodnie z SIWZ
  Warunki Płatności zgodnie z SIWZ