Jordanów, dnia 11.05.2023 r.

 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jordanowa
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa


Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Jordanowa uchwały Nr XL/354/2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium. Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej w Urzędu Miasta Jordanowa (ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów)
lub elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 05.06.2023 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa w godzinach pracy Urzędu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w terminie do dnia 05.06.2023 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi i wniosku.
Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta Jordanowa.           

Obowiązek informacyjny:
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Jordanowa. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Jordanowie znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://www.jordanow.pl/index.php/rodo

Burmistrz Miasta Jordanów