Zarządzenie Nr 25/2023
Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 22.06.2023 r. 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę

    Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40, z późn. zm,) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344, z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

 § 1

 Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia Komunalnego.    

  § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.Do pobrania: wykaz (doc 43KB)