Jordanów dnia 23.08.2019r.

IRG.272.1.8.2019

ROZEZNANIE RYNKOWE /ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Kontrola i Obsługa Strefy Płatnego Parkowania oraz Parkingu Płatnego Niestrzeżonego w Jordanowie  w roku 2019

- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000EURO

Zamawiający- Miasto Jordanów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań.

 1. Informacja o zamawiającym.
  Miasto Jordanów
  Rynek 1
  34-240 Jordanów
  NIP 552-15-79-821
 2. Termin składania ofert do dnia 29 sierpnia 2019r. godzina 10,00
 3. Miejsce złożenia oferty Urząd Miasta Jordanowa  sekretariat pok. nr 7 w kopercie z adnotacją:    
 4. Rozeznanie Rynkowe – „Kontrola i Obsługa   Strefy Płatnego Parkowania oraz Parkingu Płatnego Niestrzeżonego w Jordanowie  w roku 2019
 5. Oferent powinien wypełnić ofertę na formularzu cenowym  załączonym do niniejszego zapytania w formie pisemnej załączając niezbędne dokumenty  oraz załączyć podpisany wzór umowy
 6. Zapoznać się z częścią opisową przedmiotu zamówienia.
 7. Warunki udziału w postępowaniu
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy spełniają warunki dotyczące:
  1. posiadania wiedzy i doświadczenia ,dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia -na potwierdzenie należy złożyć jednolity dokument,
  2. posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00zł ( sto tysięcy złotych) ,przy czym wartość polisy a w przypadku braku innego dokumentu ubezpieczenia musi obejmować co najmniej dzień składania oferty.
  3. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert , a jeżeli okres działalności był krótszy – w tym okresie , wykonali bądź wykonują  z należytą starannością przynajmniej jedno zamówienie polegające na kontroli i obsłudze SPP o liczbie miejsc parkingowych nie mniejszej niż 300.
 8. Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 9. Niniejsze zapytanie ofertowe realizowane jest w związku ze spełnieniem zasad konkurencyjności usług.
 10. Otrzymane materiały będą wykorzystane do użytku wewnętrznego i mogą posłużyć do ewentualnego zawarcia umowy, która realizowana będzie od daty podpisania  do 31 grudnia 2019r.
 11. Zakładamy, że materiały zostaną sporządzone  i  złożone na koszt Wykonawcy jak również przedstawiona w nich oferta cenowa będzie ważna przez okres co najmniej 30 dni.
 12. Opis przedmiotu zamówienia stanowi integralna część zapytania ofertowego.
 13. Osoba do kontaktu insp. IRG Urzędu Miasta -Szklany Zenon tel.18 26 91 708

Załączniki do pobrania