Ogłoszenia i komunikaty

Logo rada

Dnia 11 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00

w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1, sala obrad – pok. nr 10

odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

Logo rada

Dnia 15 lutego 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1  

odbędzie się posiedzenie  Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Obwieszczenie o przystąpnieu do sporządzeniu zmiany studium uwarunkowań

AGP.6721.1.2021

Jordanów, dnia 04.02.2021 r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa

            Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Jordanowa Uchwały nr XIX/167/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko, wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

            Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące obszaru wskazanego na załączniku graficznym nr 1 do uchwały nr XIX/167/2020 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa, będącego przedmiotem zmiany studium oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.03.2021 r.

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta Jordanowa.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Burmistrz Miasta Jordanowa. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Jordanowa za pomocą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

#dzielsiężyciemoddajkrew.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w akcji krwiodawstwa #dzielsiężyciemoddajkrew.

Krew będzie można oddać w dniu 07 lutego 2021 roku w godzinach 9:00 – 12:00 w Szpitalu Rejonowym im. Dr Jana Gawlika w Suchej Beskidzkiej, ulica Szpitalna 22.

Więcej informacji i plan akcji znajdą Państwo pod linkiem

https://www.facebook.com/Klub-Honorowych-Dawc%C3%B3w-Krwi-PCK-Nadzieja-w-Suchej-Beskidzkiej-102002364896380

lub pod nr telefonu

508 978 748

#dzielsiężyciemoddajkrew.

logo ratusz

Drodzy Mieszkańcy!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uprzejmie informuję, iż od dnia dzisiejszego tj. 02.02.2021 r. upoważniony pracownik Urzędu Miasta Jordanowa doręczy Państwu decyzje podatkowe oraz zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wskazane pisma zostaną Państwu doręczone w dwóch osobnych kopertach. Do zawiadomienia o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym dodatkowo załączone zostaną kody na worki, informacja dot. uchwały antysmogowej dla Małopolski oraz ankieta dot. źródeł ciepła, którą po wypełnieniu proszę zwrócić do Urzędu Miasta (urna na parterze).

Doręczenie pism będzie odbywać się z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych.

Upoważniony pracownik Urzędu Miasta Jordanowa posiada imienny identyfikator. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z tut. Urzędem tel. 18 26 91 700.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski