Zarządzenie Nr 42/2022
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 09 sierpnia 2022 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  w roku 2022.

Na podstawie art. 13 pkt. 3, art. 14 ust 1 i  art. 15 ust.1-4 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1956 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

       §1.

1. Po zapoznaniu się z protokołem z prac Komisji Konkursowej ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2022.

2. Z budżetu Miasta Jordanowa udziela się dotacji celowej na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w  roku 2022 następującym podmiotom:

Zadanie nr 1: „Prowadzenie poradnictwa i wsparcia dla rodzin z problemem uzależnień oraz dotkniętych przemocą w rodzinie”. Kwota dofinansowania 3.000 zł.

Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM,” ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów
Przyznana kwota dotacji: 3.000,00 zł

Zadanie nr 2: „Organizowanie zajęć profilaktyczno-sportowych z piłki nożnej zakończonych Turniejem o  Puchar Burmistrza Miasta Jordanowa dla różnych grup wiekowych mieszkańców Miasta.” Kwota dofinansowania – 15.000 zł 

Ludowy Klub Sportowy „JORDAN,” ul. Kolejowa 114, 34-240  Jordanów.
Przyznana kwota dotacji: 15.000,00 zł

        § 2.

Środki na realizację zadań określonych w zarządzeniu zabezpieczono w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2022 w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

       § 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Profilaktyki Uzależnień i  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

        § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.