Zarządzenie Nr 29/2023
Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 26 lipca 2023 r.

 w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 15 ust. 2h, ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Po zapoznaniu się z protokołem z prac Komisji Konkursowej ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023.
  2. Z budżetu Miasta Jordanowa udziela się dotacji celowej na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej i sportu w  roku 2023 następującym podmiotom:

 

1)      Ludowy Klub Sportowy „JORDAN” w Jordanowie,
ul. Kolejowa 114, 34-240 Jordanów.
Nazwa zadania: Długofalowy Rozwój Motoryczny.”
Przyznana kwota dotacji: 27.200,00 zł
(słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście złotych)

2)      Uczniowski Klub Sportowy „Delta” w Jordanowie,
ul. Konopnickiej 2, 34-240 Jordanów.
Nazwa zadania: „Sport, rekreacja i dobra zabawa” z UKS Delta.
Przyznana kwota dotacji: 22.800,00 zł
(słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset złotych)

§ 2.

Środki na realizację zadań określonych w zarządzeniu zabezpieczono w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2023 w rozdziale 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 § 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Komisji Konkursowej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                                Burmistrz Miasta Jordanowa