Projekt

 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY
MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
 I O WOLONTARIACIE (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)NA ROK 2023

 Wprowadzenie

Organizacje pozarządowe, skupiające aktywnych obywateli i podejmujące działania na rzecz społeczności lokalnych, są ważnym ogniwem regionalnej wspólnoty samorządowej. Skuteczność działań podejmowanych przez organizacje społeczne sprawia, że z roku na rok rośnie ich rola w kreowaniu pozytywnych zmian w środowisku lokalnym, które wpływają znacząco na jego rozwój.

 W myśl ustawy o samorządzie gminnym, lokalną wspólnotę samorządową tworzą wszyscy mieszkańcy gminy. W skali lokalnej, gdzie władza samorządowa reprezentuje sektor publiczny, powstaje naturalna potrzeba współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, które skupiają w swoich szeregach najefektywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli naszego środowiska. Chociaż zaspakajanie zbiorowych potrzeb i oczekiwań mieszkańców należy do zadań własnych gminy, współpraca
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ma fundamentalne znaczenie, ponieważ organizacje te, działając na rzecz małych społeczności, są bardzo cennym wyrazicielem opinii publicznej i oczekiwań określonych grup społecznych.

 Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) do zadań własnych gminy zalicza się sprawy: „Współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [...]”. Rada Miasta Jordanowa uznając rangę, znaczenie i doniosłą rolę podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w życiu Miasta Jordanowa, wyraża gotowość współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 Ilekroć w niniejszym „Programie współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami” zwanym dalej programem jest mowa o:

 1)   ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

2)   uchwale - należy przez to rozumieć uchwałę, do której załącznikiem jest niniejszy Program;

3)   programie - należy przez to rozumieć Program współpracy Miasta Jordanowa z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w 3 ust. 3 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021;

4)   działalności pożytku publicznego - należy przez to rozumieć działalność społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w sferze zadań publicznych określonych w ustawie;

5)   organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizację pozarządową
w myśl art. 3 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;

6)   konkursie ofert - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 14-17 ustawy o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1608)  w zakresie zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Jordanowa na lata 2022-2025;

7)   komisji konkursowej – należy przez to rozumieć komisję konkursową powołaną odrębnym zarządzeniem w celu opiniowania złożonych ofert;

8)   komórce  realizującej/wykonującej zadanie  - należy przez to rozumieć referat, samodzielne stanowisko, jednostkę organizacyjną Urzędu Miasta Jordanowa realizujące zadania własne i zlecone Miasta we współpracy z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

9)   innych podmiotach - należy przez to rozumieć podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

10) organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie.

2. Program obejmuje współpracę Miasta Jordanowa z organizacjami działającymi na rzecz Miasta Jordanowa i jego mieszkańców.

 

ROZDZIAŁ II
CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU CELE WSPÓŁPRACY

 

1. Głównym celem współpracy organów Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest lepsze zaspokajanie potrzeb społecznych oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców miasta poprzez budowanie i umacniane partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi.

2. Dopełnienie celu głównego stanowią cele szczegółowe, wynikające z zadań gminy oraz przyjętych przez  Miasto Jordanów  programów i strategii,  które obejmują:

a) zwiększenie efektywności działań w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb

społecznych mieszkańców dzięki wspólnej ich realizacji i dobremu ich rozpoznaniu,

b) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych,

c) integracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania sferę zadań publicznych,

d) uzupełnienie tych obszarów działań gminy, które nie są realizowane przez gminne

jednostki organizacyjne,

e) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę

lokalną, swoje otoczenie i tradycję,

f) pobudzanie aktywności społecznej w środowisku lokalnym i w regionie oraz wzmacnianie potencjału organizacji,

g) poprawę współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym a samorządem gminy, promocję organizacji pozarządowych i wspieranie ich inicjatyw,

h) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
 m.in. poprzez działania takie jak „inicjatywa lokalna”[1].

 

ROZDZIAŁ III
ZASADY WSPÓŁPRACY

 

1. Przy podejmowaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Miasto Jordanów kierować się będzie następującymi zasadami:

a)     zasadą pomocniczości - w myśl, której,organy administracji publicznej uznają prawo obywateli i organizacji do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań publicznych. W takim zakresie współpracują
z organizacjami, a także wspierają ich działalność oraz umożliwiają realizację zadań publicznych.

b)    suwerenności stron - zasada suwerenności stron polega na tym, iż strony mają prawo do niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów i zadań.

c)     zasadą partnerstwa - zasada partnerstwa oznacza, iż strony podejmują współpracę w  identyfikowaniu i definiowaniu problemów i zadań, współdecydowaniu o alokacji środków na ich realizację, wypracowywaniu najlepszych sposobów ich realizacji traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych procesach.

d)    zasadą efektywności - w myśl której, organy administracji publicznej, przy zlecaniu organizacjom zadań publicznych do realizacji, powinny dokonywać wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, uwzględniając kryterium racjonalności i skuteczności, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji, z  zachowaniem wymogów określonych w ustawie o finansach publicznych. Zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych.

e)     zasadą uczciwej konkurencji oraz zasadą jawności - zakładają kształtowanie przejrzystych zasad współpracy, opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego oraz na zapewnieniu równego dostępu do informacji.

ROZDZIAŁ IV
ZAKRES PRZEDMIOTOWY

1. Przedmiotem współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami jest wypełnianie postanowień przyjętych przez Miasto następujących programów i strategii:

a) Strategii  Rozwoju Miasta Jordanowa,

b) Miejskiej  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

c) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, dla Miasta Jordanowa na lata 2022-2025

e) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jordanowa,

f) Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Jordanowa,

g) Strategii Polityki Senioralnej Miasta Jordanowa,

w następujących obszarach, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy:

1)      pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2)     wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

3)     działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

4)     działalności charytatywnej;

5)     podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

6)     ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.).

7)     działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

8)     działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

9)      nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

10) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

11)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

12)  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

13)  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

14)  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

15) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy;

16) ratownictwa i ochrony ludności.

ROZDZIAŁ V
FORMY WSPÓŁPRACY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 2 USTAWY

1. Współpraca organizacji i administracji może przybierać dwie formy o charakterze: pozafinansowym oraz finansowym. 

2. Pozafinansowe formy współpracy Miasta Jordanowa z  organizacjami:

1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności przez organy administracji publicznej i organizacje[2] i współdziałania w celu podejmowania wspólnych działań,

2) konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji[3],

3)  konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego,

4) organizacja otwartych regularnych spotkań przedstawicieli sektora pozarządowego
i administracji publicznej,

5)   integracja środowiska organizacji –m.in. organizacja wspólnych inicjatyw, 

6) inicjowanie współpracy organizacji z instytucjami tj. szkołami oraz podmiotami prywatnymi,

7)  koordynacji współpracy JST- NGO oraz NGO-NGO,

8) wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy, kampanii informacyjno-promocyjnej przekazywania 1% podatku,

9)  organizacji konsultacji i szkoleń,

10)  doradztwo i pomoc merytoryczna organizacjom,

11)  nieodpłatne udostępniania lokalu lub pomoc w pozyskaniu lokalu na działalność,

12)  „współdziałanie” i wsparcie merytoryczne stron współpracy.

13) współpraca i udzielanie pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł poprzez informowanie organizacji o możliwości pozyskiwania środków finansowych
z innych źródeł

14) udzielanie rekomendacji przy aplikowaniu o zewnętrzne środki, 

15) udział przedstawicieli organizacji w pracach komisji konkursowych dla opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach.

3. Finansowe formy współpracy Miasta z organizacjami i innymi podmiotami polegają na zlecaniu realizacji zadań publicznych, o którym mowa w art. 5 ust 2 pkt 1 ustawy, jako zadań zleconych w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 151 ust. 1 oraz art. 221 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

4. Realizacja zadania publicznego odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

5. Zlecenie realizacji zadania publicznego może mieć formę powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, albo wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

6. Powierzanie może nastąpić w innym trybie niż otwarty konkurs ofert, jeżeli dane zadania można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach, w  szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o  zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania.

7. Organizacje pozarządowe i inne podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 12 Ustawy.

8. Na wniosek organizacji pozarządowej lub innego podmiotu Miasto może zlecić wykonanie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty
10 000 zł,

2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,

3) łączna kwota przekazana w ten sposób tej samej organizacji w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł,

4) łączna kwota przekazana w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych
w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

9. Dotacje nie mogą być wykorzystane na:

1) zakupy gruntów,

2) działalność gospodarczą,

3) działalność partii politycznych,

4) działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,

5) działalność fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub partia polityczna,

6) wykluczenia szczegółowo ustalone w regulaminie ogłaszanego  konkursu.

10.Uchwalając corocznie budżet, Rada Miasta rezerwuje w nim środki finansowe na realizację zadań przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego.

11. Środki na realizację zadań publicznych, będą zabezpieczone w budżecie (samodzielne stanowiska, referaty) lub w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta realizującej dane zadanie publiczne.

12. Realizacje zadań publicznych  odbywa się przy kontroli i/lub  współpracy z odpowiednimi merytorycznie referatami i/jednostkami realizującymi.

 

ROZDZIAŁ VI
PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

 1. W roku 2023 priorytetowymi dla Miasta Jordanowa, jak w roku poprzednim, będą następujące zadania z poszczególnych obszarów współpracy:

1) umacnianie lokalnych działań oraz tworzenie warunków dla powstawania lokalnych inicjatyw i struktur działających na rzecz społeczności lokalnych poprzez analizę współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami,

2) integracja organizacji pozarządowych i innych podmiotów obejmujących swym zakresem sferę zadań publicznych wymienionych w art. 4 Ustawy - w szczególności określonych w  rozdziale IV Programu.

  ROZDZIAŁ VII
OKRES REALIZACJI PROGRAMU

 Miasto Jordanów realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami na podstawie niniejszego Programu i działania te obejmują rok 2023.

 

ROZDZIAŁ VIII
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

 1.Podmiotami uczestniczącymi w realizacji Programu są:

1) Rada Miasta Jordanowa – w zakresie wyznaczania kierunków w sferze współpracy z  organizacjami oraz określania wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje;

2) Burmistrz Miasta Jordanowa w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami, a w  szczególności:

a) ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy oraz powoływania Komisji Konkursowych,

b) wybierania najkorzystniejszych ofert realizacji zadań publicznych na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowych.

3) organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym działaniom gminy. 

2. Komórki organizacyjne Urzędu oraz  jednostki organizacyjne prowadzą bezpośrednią współpracę z organizacjami, która w szczególności polega na:

1)     przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert dla organizacji na realizację zadań finansowanych ze środków Urzędu Miasta Jordanowa;

2)     sporządzaniu sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy z organizacjami;

3)     podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami statutowo prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

4)     udziale swoich przedstawicieli w spotkaniach i szkoleniach administracji dotyczących współpracy z organizacjami.

3. Realizację Programu ze strony Urzędu Miasta Jordanowa koordynują stanowiska /referaty  pod względem merytorycznym za przedmiot współpracy oraz pracownik odpowiedzialny za współpracę z organizacjami.

  

ROZDZIAŁ IX
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

1.Wysokość środków finansowych planowanych na realizację programu przedstawia załącznik nr 1 do Programu.

2. Ostateczna wysokość środków finansowych określona zostanie przez Radę Miasta Jordanowa w uchwale budżetowej na rok 2023.

  ROZDZIAŁ X
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

 

  1. Ocena realizacji programu może odbywać się w trakcie oraz po zakończeniu jego realizacji.
  2. Ocena programu w trakcie jego realizacji może polegać na zgłaszaniu do Burmistrza w  formie pisemnej przez przedstawicieli organizacji oraz osób zainteresowanych informacji i uwag dotyczących realizowanego programu współpracy.
  3. Informacje i uwagi, o których mowa w ust. 2, po uwzględnieniu ich przez Burmistrza, w  szczególności pod względem zgodności z prawem oraz możliwości realizacji, będą wykorzystywane do usprawnienia i polepszenia bieżącej współpracy.
  4. Informacje i uwagi, o których mowa w ust. 2, mogą być przedstawione Radzie Miasta w  sprawozdaniu z realizacji programu i zostać wzięte pod uwagę przy tworzeniu programu na lata następne.
  5. Do zgłaszanych informacji i uwag, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
  6. Ocena programu po zakończeniu jego realizacji polega na przedłożeniu przez Burmistrza Radzie Miejskiej w terminie do 30 kwietnia 2024 r. sprawozdania z realizacji programu za rok 2023.
  7. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 6, zawiera:

1) wskaźniki oceny i efektywności programu, którymi są:

- liczba i rodzaje otwartych konkursów ofert;

- liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;

- liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego;

- wysokość kwot udzielonych dotacji;

- liczba organizacji realizujących zadania publiczne oraz

2) opisowe sprawozdanie z zakresu realizacji współpracy pozafinansowej i finansowej (rezultaty i efekty) wraz  z rekomendacjami do projektu na rok kolejny.

  1. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 6, jest publikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Jordanowa.

 
 

ROZDZIAŁ XI
INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI.

Zostanie uzupełniony po zakończonych konsultacjach.

 
ROZDZIAŁ XII
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

 Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe lub podmioty w ramach ogłoszonych przez Burmistrza otwartych konkursów ofert.

  1. W skład co najmniej 5-osobowej komisji konkursowej wchodzą:

1)     przewodniczący Komisji, którym jest Sekretarz Miasta, a w razie niemożliwości jego udziału w komisji osoba upoważniona przez Burmistrza,

2)     co najmniej dwóch przedstawicieli właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędu lub jednostki organizacyjnej Miasta,

3)     co najmniej dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie.

     3. Nabór na członków komisji dokonuje się w sposób ciągły.

     4. Zgłoszeń do udziału w komisji przedstawiciele organizacji pozarządowej lub podmiotu dokonują w formie pisemnej.

     5. Na podstawie zgłoszeń tworzona jest baza przedstawicieli organizacji  zapraszanych zarządzeniem Burmistrza do udziału w pracach komisji.

     6. Wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów do komisji dokonuje Burmistrz.

     7. Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem działalności komisji składają oświadczenie, że nie są członkami organizacji lub podmiotu, która złożyła ofertę do ogłoszonego konkursu.

      8. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U. z 2022 r. poz. 2000). dotyczące wyłączenia pracownika.

      9. W pracach komisji mogą uczestniczyć osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w  dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby te mogą być zapraszane przez Burmistrza lub komisję konkursową.

     10. Zadaniem komisji jest opiniowanie  złożonych ofert pod względem formalnym i  merytorycznym. Po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich ofert, Komisja wypracowuje stanowisko i przedstawia je Burmistrzowi w formie protokołu z listą ocenionych projektów z przypisaną im oceną punktową, zgodnie z warunkami konkursu. Lista zawiera wykaz ofert, które rekomenduje do udzielenia dotacji (z propozycją wysokości dotacji), jak również wykaz ofert, które nie rekomenduje do udzielenia dotacji.

    11. Komisja konkursowa dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej za pomocą karty oceny formalnej i merytorycznej.

    12. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty  przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz poprzez zatwierdzenie protokołu z posiedzenia komisji konkursowej.

     13. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia komisji konkursowej przez Burmistrza jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.

     14. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

 ROZDZIAŁ XIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Dopuszcza się zmiany postanowień Programu, w tym rozszerzenie wykazu zadań, które mogą być powierzone organizacjom pozarządowym i innym podmiotom. Dokonanie zmian następuje na wniosek Burmistrza, po akceptacji ich przez Radę, w drodze uchwały, poprzedzonej konsultacjami z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie.
Do pobrania:
1. formularz konsultacji (doc 15 kB)
2. załącznik do programu współpracy (pdf 461 KB)