Zarządzenie Nr 58/2022 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 24 października 2022 r. 
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie przeciwdziałania narkomanii w roku 2022.

 Na podstawie art. 13 pkt. 3, art. 14 ust 1 i  art. 15 ust.1-4 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1608), zarządzam, co następuje:

 § 1.

  1. Po zapoznaniu się z protokołem z prac Komisji Konkursowej ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie przeciwdziałania narkomanii w roku 2022.
  2. Z budżetu Miasta Jordanowa udziela się dotacji celowej na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie w zakresie przeciwdziałania narkomanii w  roku 2022 następującemu podmiotowi:

 Zadanie: „Edukacja publiczna w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez zorganizowanie lokalnej kampanii społecznej dla mieszkańców Miasta Jordanowa
w szczególności dzieci i młodzieży.”
Kwota dofinansowania 2.000 zł.

 1)     Stowarzyszenie „Szansa dla edukacji,” ul .Konopnickiej 2, 34-240 Jordanów.
Nazwa zadania: „Wybieram marzenia, nie uzależnienia.”
Przyznana kwota dotacji: 2.000,00 zł.

 § 2.

Środki na realizację zadań określonych w zarządzeniu zabezpieczono w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2022 w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii.

 § 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Profilaktyki Uzależnień  i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta Jordanowa