Zarządzenie Nr 38/2021
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 05 października 2021 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie przeciwdziałania narkomanii w roku 2021.

Na podstawie art. 13 pkt. 3, art. 14 ust 1 i  art. 15 ust.1-4 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 183), zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Po zapoznaniu się z protokołem z prac Komisji Konkursowej ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie przeciwdziałania narkomanii w roku 2021.
  2. Z budżetu Miasta Jordanowa udziela się dotacji celowej na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie w zakresie przeciwdziałania narkomanii w  roku 2021 następującemu podmiotowi:
    Zadanie: „Organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i  młodzieży w zakresie przeciwdziałania narkomanii.” Kwota dofinansowania 2.000 zł. Stowarzyszenie „Szansa dla edukacji,” ul .Konopnickiej 2, 34-240 Jordanów.Nazwa zadania: „Dobra przyszłość – w moich rękach.”Przyznana kwota dotacji: 2.000,00 zł.

§ 2.

Środki na realizację zadań określonych w zarządzeniu zabezpieczono w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2021 w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.