Zarządzenie Nr 46/2021
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 08 listopada 2021 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Jordanowa z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu Placówki Wsparcia Dziennego w Jordanowie dla dzieci i młodzieży w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713 t.j. z późn. zm.) i art. 190 w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020.821 t.j. z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1a, art. 11 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020. 1057 t.j. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Jordanowa z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu Placówki Wsparcia Dziennego w Jordanowie dla dzieci i młodzieży w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1, określa Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pobrania załącznik do zarządzenia (50KB, DOCX)